ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Rekrutacja gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM Nr 1 PTO w Białymstoku
na rok szkolny 2015/16

 

  1. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 10-tego kwietnia 2015 r. dostarczają do sekretariatu szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Ucznia do szkoły (do pobrania tu!)
  2. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem szkoły.
  3. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w miesiącu maju w terminach ustalanych indywidualnie między Dyrektorem szkoły a rodzicem.
  4. Dyrektor do dnia 30 maja podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej.
  5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do podpisania umowy o naukę oraz wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego wynosi 7 dni od daty podpisania umowy.
  6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum nr 1 PTO w Białymstoku następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej.
  7. Koniecznym warunkiem formalnym przyjęcia do szkoły jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty po zakończeniu roku szkolnego 2015/16, t.j. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca.

 

 

1 procent