ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Regulamin Projektów Edukacyjnych


Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Społecznym Gimnazjum nr 1 PTO w Białymstoku

1. Uczniowie SG nr 1 w Białymstoku biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Uczeń ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny w klasie drugiej lub do końca I semestru klasy III.

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły  i na stronie internetowej szkoły.

6. Temat realizowanego projektu jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. Dyrektor gimnazjum jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole. W porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych stanowiącym  załącznik do Statutu Gimnazjum.

8. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych.

9. Koordynator projektów edukacyjnych jest jednocześnie opiekunem projektu. Do jego kompetencji należy:

a)    przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,

b)    monitorowanie stanu realizacji projektów,

c)    upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów,

d)    nadzór nad organizacją publicznej prezentacji projektów,

e)    nadzór nad dokumentacją projektów,

f)     podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

g)    wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,

h)   tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów,

i)     omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

j)      przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

k)    przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:     karty projektu, kontrakt z uczniami,  karty samooceny ucznia,  karty oceny projektu,  karty oceny prezentacji projektu,       sprawozdania z realizacji projektu,  ewaluacji projektu,

l)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

m)   prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

n)    organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

o)     monitorowanie jego realizacji,

p)     pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

q)    motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

r)     pomoc w prezentacji projektu,

s)     ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,

t)      komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie,

u)    koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

10. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

11. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a)      wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b)      określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)      wykonanie zaplanowanych działań;

d)     monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego (np. na forum klasy, szkoły, na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami).

12. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną w klasie drugiej lub śródroczną w klasie trzeciej.

13. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

14. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Kryteriach ocen zachowania stanowiących załącznik do Statutu.

15. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

16. Uczniowie:

a)    do końca września  danego roku szkolnego, podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów zaproponowanych przez koordynatora projektów i zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły.

b)    na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi od 3 do 6 uczniów.

17. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.

18. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów.

19. Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie organizowana w drugim półroczu każdego roku szkolnego. Dokładny termin prezentacji opiekun grupy przedstawia dyrektorowi szkoły.

1 procent